همکاران واحد

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۱:۲۰ قبل از ظهر
 

  همکاران واحد : 

  نام و نام خانوادگی : مهندس الهه نمکی مقدم  
سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای 
تلفن تماس : 05157229012 داخلی 155 

نام و نام خانوادگی : مهندس رضا محفوظ
سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای 
تلفن تماس : 05157229012 داخلی 155 

 
 
واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با هدف حفظ و ارتقاء سطح سلامتی افراد شاغل در صنایع و حرف مختلف تحت پوشش اقدام به ارائه خدمت به نیروی کارشهرستانهای گناباد و بجستان می نماید . که این حدمت رسانی از طریق شناسایی ،ارزیابی ،اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری شاغلین صورت می پذیرد.

 شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای  :

واحد بهداشت حرفه ای  به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین در محیط های کار، پیشگیری از بیماریها و مسمومیتهای شغلی، فعالیتهای زیر را انجام می دهد:
1- برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای و طب کار در قالب برنامه های ابلاغی مرکز سلامت محیط وکار.
2- شناسایی ،اندازه گیری و کنترل  عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی) و پیگیری لازم  در این خصوص .
3- جمع بندی آمار و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای و طب کار ( شامل: فرمهای آماری  1-111و 2 -111و3-111 ، فرم آماری بهداشت پرتوکاران و بهداشت معادن ، فرم آماری مربوط به اندازه گیری عمومی و موضعی روشنایی محیط کار ، فرم آماری بیماریهای شغلی ناشی از کار ، فرم آماری مربوط به بیماریهای مربوط به رانندگان ، فرمهای آماری مربوط به برنامه ایدز در محیط کار  و فرم آماری طرح بقا ) و ارسال نتایج به سطح بالاتر.
4- نظارت، پایش، ارزشیابی و کنترل سیستم ثبت اطلاعات و گزارش دهی فعالیتهای بهداشت حرفه ای از سطح مراکز بهداشت شهرستانها به معاونت بهداشتی  و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای در جهت بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت اطلاعات بهداشت حرفه ای.
5- نظارت بر انجام معاینات پزشکی شاغلین (ماده 92 قانون کار)
6- پیگیری اجرای ماده 93 قانون کار (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار)
7- همکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط در امر بهداشت و درمان کارگران(سازمان تامین اجتماعی، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن، سازمان بازرگانی  و...)
8- نظارت بر اعمال مقررات قانونی و استانداردهای بهداشت حرفه ای و طب کار و آیین نامه های مربوطه در سطح  کارگاهها و محیط های کارگری تحت پوشش دانشگاه.
9- تطبیق دستور العملهای سطوح بالاتر با شرایط محلی، شناخت و گزارش نارسایی ها و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای موجود به سطح ستادی.
10- بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تهیه گزارش از مشاغل مختلف جهت طرح در کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان.
11- برنامه ریزی و اجرای بازرسیهای سیستماتیک، خود ارزیابی، از نحوه عملکرد زیر مجموعه ها (مراکز بهداشت شهرستان، ایستگاههای بهگر و خانه ها و مراکز بهداشت کارگری محدوده تحت پوشش دانشگاه و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای در صورت وجود و ارسال گزارشات به سطوح بالاتر).
12-   طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی برای بهگران، بهداشتیاران  کار و  کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان  شاغل در  سیستم شبکه و کارخانجات تحت  پوشش .
13- هماهنگی وتهیه  برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ( پمفلت ، جزوه ، فیلم ) بهداشت حرفه ای وطب کار برای پرسنل ذیربط وسایر گروههای هدف.
14-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشت حرفه ای.
15- صدور مجوز و انجام  نظارت و پایش شرکتها ی خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای درمحدوده تحت پوشش دانشگاه .
16- همکاری با اعضاء هیات علمی گروه بهداشت در برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان رشته های بهداشت.
17- اجرای طرحهای مربوط به بهداشت حرفه ای که از مرکز سلامت محیط و کار ارائه می شود( طرحهای درحال اجرا: کاهش و کنترل سلیکوزیس،بهداشت پرتوکاران،بهداشت معادن،ارگونومی،طرح کاهش صدای زیان آور محیط کار، پسماندها، تشکیلات بهداشت حرفه ای، طرح صنوف، پروفایل ایمنی شیمیایی، طرح بقا، بهداشت کشاورزی،تغذیه در محیط کار،ایدز در محیط کار، کمیته مشاغل سخت و زیان آور، طرح ساماندهی روشنایی محیط کار، استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس و اعطای ستاره ورتبه بندی مدارس)

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس