تجهیزات پزشکی

ایجاد شده در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۲:۱۷ قبل از ظهر

1.    تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی و نمایش آن در نقشه
2.    بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد و اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها و پیگیری و راه اندازی واحدهای جدید براساس طرح گسترش
3.    توجیه و آموزش نیروهای جدید الورود اعم از طراحی ، پیام آور ، رسمی و قراردادی و غیره
4.    گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پیشنهاد راه حل مناسب
5.    هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
6.    بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی واحدهای بهداشتی درمانی و توزیع مستقیم تجهیزات فنی موردنیاز مراکز و خانه های بهداشت براساس اولویتها
7.    آگاهی از وضعیت اعتبارات اختصاصی و نحوه هزینه کاردانها و نظارت بر هزینه نمودن اعتبارات و درامدها
8.    انجام سایر امور محوله
اهم فعالیتها :
1.    درخواستهای خرید کالای پزشکی اعم از اموالی و مصرفی
2.    تهیه و تحویل نیاز واحدهای تابعه از طریق ارجاعات درخواستها در اسرع وقت به کارپردازی جهت خرید
3.    تامین اوراق و دفاتر چاپی مورد نیاز واحدهای تابعه
4.    انجام امور مربوط به تجهیزات پزشکی اعم از خرید لوازم و قطعات و تعمیرات تجهیزات پزشکی
5.    تهیه شناسنامه فضاهای فیزیکی مراکز و خانه های بهداشت تابعه
6.    ثبت اطلاعات و آمار در برنامه HNIS

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس