تلفن - معاونت بهداشت

انتشار محتوا: ۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۵:۲۰ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم

آقای دکتر صادقی نسب

معاونت بهداشت 

معاون بهداشت دانشگاه

--

57220194

خانم اسماعیل نیا

دفتر معاونت 

مسئول دفتر

200

فاکس 57220193

آقای دکتر ابراهیمی

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

مسئول واحد توسعه شبکه

173

7220189

آقای مهندس شجاعی

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

کارشناس هماهنگی و گسترش

106

 

خانم علیشاهی

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

کارشناس جلب مشارکت مردمی

128

57225185

آقای بیابانی

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

کارشناس تیم سلامت

107

57220188

خانم صابری

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

کارشناس هماهنگی و گسترش

138

57228518

آقای مهندس اعلمی

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت 

کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایا

105

57229995

آقای مهندس بیگی

واحد بهداشت حرفه ای

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

140

 

خانم مهندس نمکی مقدم

واحد بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

155

57229014

آقای مهندس محفوظ برآبادی

واحد بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

145

 

آقای مهندس مردانی

واحد بهداشت محیط و حرفه ای

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای

157

57220986

آقای مهندس رادمهر

واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

146

 

آقای مهندس ذالفقاری

واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

119

 

آقای مهندس بخشی زاده

واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

156

57229016

خانم مهندس امیری

واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

181

 

خانم مهندس شیرقاضی

واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

147

 

آقای مرادی

واحد بهداشت محیط

اموردفتری واحد بهداشت محیط

162

 

آقای علیمردانی

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

مدیر گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

120

57220187

خانم نبیلی

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس شیرمادر و باروری سالم

122

 

خانم قاسمی

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس مادران

123

57229993

خانم سمائی

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس خدمات نوین سلامت

124

 

خانم یوسف پور

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس برنامه کودکان

109

 

خانم نجار شهری

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس 

108

 

آقای هاشمی فر

گروه واحد جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

118

57229013

خانم صاحبی

واحد  سلامت روان

مسئول واحد  سلامت روان

168

57222123

خانم  نجارپور

واحد  سلامت روان

کارشناس سلامت روان

172

 

خانم حسینی نژاد

واحد امورداروئی

مسئول واحد امورداروئی

163

57228561

آقای قهرمان نژاد

واحد امورداروئی

انبار داروئی

142

57226513

آقای زمانیان

واحد بهبود تغذیه

مسئول واحد بهبود تغذیه

117

57229018

آقای تقی زاده

واحد بهبود تغذیه

کارشناس واحد بهبود تغذیه

180

 

آقای دکتر  غفاری

واحد بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

161

57221571

خانم مقیمی

واحد بهداشت دهان و دندان کارشناس سلامت دهان و دندان

161

 

آقای علی اصغری

واحد آموزش سلامت

مسئول واحد آموزش سلامت

165

7220186

آقای بیرجندی

واحد آموزش سلامت

سمعی و بصری

170

 

خانم مهندس علمدار

واحد آمار و رایانه

مسئول واحد آمار و رایانه

154

57229011

آقای مهندس غلامیان

واحد آمار و رایانه

کارشناس کامپیوتر

152

 

آقای محمد حسین رحمانی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مدیر گروه واحد بیماریها

116

57228571

آقای قربان نیا

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای واگیر

112

 

آقای رمضانی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای واگیر

111

 

آقای حسینی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

114

57221575

خانم شریفی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

113

57221575

خانم باصری

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

174

 

آقای رحیمی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مسئول زنجیره سرد

125

57227011

خانم رحیم زاده

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

115

 

آقای یوسف زاده

امور مالی

مسئول امورمالی

134

57227038

خانم بیناباجی

امور مالی

حسابدار

132

 

آقای مهدوی

امور مالی

حسابدار

133

 

آقای زارع

امور مالی

کارپرداز

135

57220184

آقای آتشین جامه

امور مالی

کارپرداز

136

 

آقای فرزانه فر

امور مالی

امین اموال

131

 

آقای مهندس  اسکندری

امورعمومی و اداری

مسئول امورعمومی و اداری

150

57220185

خانم افشاری

امورعمومی و اداری

مسئول کارگزینی

126

57220195

خانم شاهی

امورعمومی و اداری

کارشناس امور اداری/حضور و غیاب

130

 

خانم عجم

امورعمومی و اداری

دبیرخانه

127

 

خانم محمدی

امورعمومی و اداری

ماشین نویس/تکثیر

151

 

خانم محمدی

امورعمومی و اداری

تلفن خانه

0

 

رانندگان

امورعمومی و اداری

نقلیه

201

 

آقای کوچکی

امورعمومی و اداری

انباردار

141

 

آقای صفاری - آقای رضائیان

امورعمومی و اداری

تاسیسات

197

 

نگهبان 

 

نگهبانی

199

 

خانم شاه قاسمی 

مرکز MMT

MMT

198

57222015

خانم جوانبخت

آزمایشگاه 

کارشناس مسئول آزمایشگاه

188

57221912

خانم پورحسین

آزمایشگاه 

پذیرش آزمایشگاه

194

57221715

آقای اسدی

آزمایشگاه 

نمونه گیری آزمایشگاه

190

 

خانم زراعت پیشه

آزمایشگاه 

نمونه گیری نوزادان

192

 

خانم مهندس امیری

واحد بهداشت محیط

آزمایشگاه بهداشت محیط

184

 

شنوایی 

شنوای ی سنجی

  

 

57236115

مرکز 16 ساعته کووید

 

 

182

57222170

         
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس