عملکرد واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت ( تیم سلامت ) سال 1399

انتشار محتوا: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۴:۵۳ قبل از ظهر
  
1- نظارت و پایش عملکرد تیم های سلامت در قالب برنامه بازدید مشترک با ناظر محترم اداره بیمه سلامت
2- پیگیری، تجهیز و انجام تعمیرات ساختمانی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در راستای طرح تحول سلامت
3- پیگیری، تجهیز و انجام تعمیرات ساختمانی پانسیون های پزشکان خانواده در راستای طرح تحول سلامت
4- پیگیری و انجام امور مربوط به سایت وزارت متبوع (PORT )
5- پیگیری و اقدام جهت تامین پزشک، ماما و سایر نیروهای تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک
6- هماهنگی برای پوشش مراکز فاقد پزشک توسط سایر مراکز و پزشک جانشین
7- انجام امورمربوط به تسویه حساب های پزشکان و ماماهای تیم های سلامت
8- انجام پایش پزشکان و ماماهای تیم های سلامت مراکز خدمات جامع سلامت در پایان هر فصل
9- برگزاری جلسات هماهنگی داخلی ( جلسه بررسی وضعیت اعتبارات، پرداخت کارانه پرسنل، کمیته های شهرستانی و...)
10- بررسی ، تنظیم و پرداخت کلیه اسناد خدمات سطح یک پزشک خانواده (آزمایشات – رادیو لوژی ها ، سونوگرافی و...)
11- جمع آوری و یک کاسه کلیه فرمهای آماری تیم های سلامت و ارسال به بیمه سلامت استان و وزارت متبوع ( ماهانه – فصلی – 6ماهه)
12- محاسبه حق الزحمه پزشکان خانواده و ماماها و سایر اعضای تیم های سلامت براساس دستورالعمل های ابلاغی در هر فصل
13- تنظیم قراردادهای اعضای تیم های سلامت بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
14- برگزاری جلسات ماهانه مشترک با بیمه سلامت شهرستان به منظور بررسی نواقص بازدیدهای مشترک و به حداقل رساندن کسورات از طرف اداره بیمه سلامت
15- انجام امور مربوط به کارانه پرسنل ستادی و محیطی برنامه پزشک خانواده
16- پیگیری واریز اعتبارات و کسورات برنامه پزشک خانواده از طرف اداره بیمه سلامت استان
17- انجام آموزش بدو خدمت پزشکان و ماماهای جذب شده جدید در طول سال برای برنامه پزشک خانواده
18- برگزاری جلسات آموزشی برای پزشکان و ماماهای شاغل در برنامه پزشک خانواده
19- انجام و بارگزاری برنامه عملیاتی در سامانه مربوطه
20- پیگیری احداث پروژه های ناتمام از پروژه های مورد تفاهم با مقام محترم وزارت شامل احداث آزمایشگاه مرکزی،مرکز آموزش بهورزی،پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره1
21- آموزش نحوه کار با سامانه یکپارچه بهداشت به تمامی کاربران در واحدهای محیطی و ستادی و پیگیری نواقص موجود در سامانه با وزارت و شرکت مربوطه
22- انجام اقدامات لازم در جهت پیاده سازی نظام ارجاع الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک
23- تهیه،چاپ و توزیع دفاتر و فرم های مورد نیاز مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
24- تنظیم برنامه های کشیک نوروزی و محاسبه حق الزحمه همکاران کشیک و آنکال
25- انجام سرشماری ابتدای سال و ارائه آمار جمعیتی به کلیه واحد های معاونت
26- جمع آوری و یک کاسه نمودن زیج های حیاتی مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت و رفع نقص آنها
27- استخراج شاخص های جمعیتی ، مرگ و میر و پوشش تنظیم خانواده و ارائه آن به واحدهای معاونت
28- ارائه آمارهای جمعیتی به ادارات ، ارگان ها و موسسات مختلف از قبیل فرمانداری،بخشداری ،آموزش و پرورش و...
29- نهایی و تصویب نمودن تشکیلات و طرح گسترش ستاد و شبکه های تحت پوشش معاونت بهداشت
30- تدوین و برنامه ریزی پذیرش مرکز معین و محاسبه حق الزحمه پرسنل درگیر
31- اپراتور سامانه پایش برنامه عملیاتی (Hop) در سطح معاونت بهداشت
32- بررسی و پیگیری روزانه موارد عدم رضایت ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت ( سیب )
33- بررسی و پیگیری روزانه موارد عدم دریافت خدمت ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت ( سیب ) به منظور راستی آزمایی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی
34- پیگیری موارد فوری گزارش شده توسط گیرندگان خدمت تا حصول نتیجه
35- استخراج و تحلیل شاخص های ارزیابی رضایتمندی گیرندگان خدمت در سامانه یکپارچه بهداشت ( سیب ) به صورت ماهانه
36- بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد نیروی انسانی
37- بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها
38- درخواست نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و واحدهای ستادی بصورت فصلی
39- توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها
40- جمع آوری و لیست نمودن کارکرد نیروهای بخش خصوصی شرکت درمان گستر جهت پرداخت حقوق
41- جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی
42- تلاش در جهت جذب کمک های خیرین بصورت خرید تجهیزات و اهداء زمین وساختمان
43- نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراکز و پایگاه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی
44- هماهنگی با واحد های ستادی در خصوص برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت
45- برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت
46- برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب (14آذر) و تقدیر از داوطلبان سلامت ومربیان فعال
47- برگزاری اردوهای زیارتی وسیاحتی جهت داوطلبان سلامت
48- هماهنگی با ادارات وبرگزاری کلاس جهت داوطلبان متخصص ادارات
49- تهیه آمار وارسال گزارشات فعالیت های انجام شده
50- آموزش 11 نفر از فراگیران بهورزی دوره چهاردهم جهت تصدی پست های بهورزی در روستاهای تحت پوشش
51- برگزاری کمیته آموزشی معاونت بهداشت و تهیه برنامه دوره های آموزشی
52- برگزاری 16 جلسه آموزشی مجازی ویژه بهو.رزان و مراقبین سلامت
53- برگزاری آزمون مجازی جهت ارزشیابی دوره های آموزشی
54- پایش مستمر خانه های بهداشت
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس